Productiepark van EPZ

Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij EPZ centraal. Ze besteedt daarbij aantoonbaar aandacht aan het welzijn van de medewerkers, maar ook aan de effecten op de samenleving en de milieubelasting. Ze gaat hierin verder dan wat er door de wet wordt verplicht. Dit is onder meer te zien aan het feit dat EPZ zich aan heeft gesloten bij Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. Er ligt in tien leidende principes vast hoe de bedrijven omgaan met de mensenrechten, maar ook met het milieu, de zakelijke integriteit en de arbeidsomstandigheden.

Milieu

Door elektriciteit te produceren wordt het milieu belast. Binnen EPZ wordt er voor gezorgd dat de omgeving zo min mogelijk last van ze heeft en er zo min mogelijk van merkt. Daarom heeft het milieubeleid binnen EPZ ook een hoge prioriteit. Er wordt gestreefd naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen, maar ook naar het minimaliseren van radioactief afval en het verder reduceren van de emissies van de kolen- en de kerncentrale en het maximaliseren van het hergebruik van alle grond- en reststoffen. Dan zijn er nog de voorwaarden voor veiligheid en de economische randvoorwaarden. Daarbij wordt de milieubelasting geminimaliseerd tot een maatschappelijk aanvaard niveau. Er kan gezegd worden dat EPZ voldoet aan de wet- en regelgeving en alle bedrijfslimieten gaan vaak veel stappen verder. Het streven van EPZ is om voortdurend te zorgen voor de verbetering van de milieuprestaties van de kolen- en de kerncentrale. Er worden tijdens de periodieke revisies keuzes gemaakt of dat er betere milieutechnologie voorhanden is. Op het moment dat het economisch verantwoord is, worden deze keuzes toegepast.

  • De rookgassen van de kolencentrale worden zoveel als mogelijk gezuiverd, voordat ze naar de schoorsteen toe gaan.
  • De reststoffen (as en gips bijvoorbeeld) worden altijd hergebruikt als bouwmateriaal.
  • De nucleaire emissies worden bij de kerncentrale tot een minimum teruggedrongen. Daarbij wordt er onder andere gebruik gemaakt van filters.
  • De grondstoffen worden teruggewonnen uit opgebrande splijtstof.

Bouwplannen EPZ

Er wordt momenteel door EPZ gebouwd aan een zelfstandig fonds van 600 miljoen euro. Dit zal na 2033 zorgen voor een volledige financiering van de ontmanteling van de kerncentrale Borssele. Op dat moment kan de locatie opgeleverd worden als een groene weide.

Duurzaamheidsbeleid

Het streven van EPZ is het verminderen van de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, het verminderen van de geproduceerde hoeveelheid (nucleair) afval en het verminderen van de emissies naar het milieu. De kerncentrale Borssele voldoet aan de Nucleaire Veiligheidsregels (NVR) van de Nederlandse overheid.

  • Brandstofbesparing staat bij EPZ ook centraal. Ze streeft naar het maximaleren van het rendement van het windpark, maar ook van de kolencentrale en de kerncentrale. Daarbij worden de primaire grondstoffen (natuurlijk uranium en de kolen) zoveel als mogelijk vervangen door de secundaire grondstoffen en dat zijn biobrandstoffen, industrieel restgas, ex-militair uranium, gerecycled uranium en mengoxide ‘MOX’, verarmd uranium in combinatie met plutonium.
  • Recyclen, de restproducten waaronder gerecycled uranium en plutonium, maar ook vlieg- en bodemassen worden zoveel als mogelijk hergebruikt.

Twitter Feeds