Mededeling Voornemen ERH en Persbericht

Er is een tweede aanvraag ingediend voor de bouw van de kerncentrale Borssele. ERH wil samen met partners op de locatie Borssele een kerncentrale bouwen en exploiteren met een elektrisch vermogen van maximaal 2500 MWe. De elektriciteit die dan wordt opgewerkt zal geleverd worden aan de lokale industrie en via het nationale en internationale transportnet geleverd worden aan andere binnenlandse en buitenlandse afnemers. Daarbij zal de centrale bestaan uit een of uit meerdere productie eenheden. Kabinet Balkenende IV heeft op 14 juni 2007 een Beleidsprogramma gepresenteerd en daarin staat het volgende doel: “Een energiebesparing van 2% per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband, van 30% in 2020 ten opzichte van 1990.”

Energierapport

Het Energierapport 2008 van het ministerie van EZ geeft aan dat een van de drie hoofdpijlers van het Nederlandse beleid gericht is op het stimuleren van de diversificatie van fossiele energiebronnen naar type, herkomstland, doorvoerland en aandeel in de energiemix en dat allemaal inclusief de optimale benutting van eigen energiebronnen. De visie op de luchtverontreiniging uit de energiesector heeft de Nederlandse regering neergelegd in het werkprogramma Schoon en Zuinig. In dit programma staat de manier, waarop Nederland in 2020 een van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen van Europa zal krijgen, nader omschreven.

Mededeling ERH

Op 7 september heeft Energy Resources Holding B.V. een mededeling gedaan aan de minister van VROM over het voornemen tot de bouw van een kerncentrale bij Borssele. Daarover zegt de CEO van Energy Resources Holding, genaamd Gerard Uytdewilligen, het volgende: “Nieuwe kernenergie past ons inziens bij energie- en klimaatuitdagingen waar we in Nederland en Europa voor staan. We hebben de mogelijkheden voor nieuw kernvermogen uitgebreid verkend. Nu wordt het tijd om in goed contact met de samenleving te starten met de procedure die moet leiden tot een vergunning voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale”.

Vraag naar elektriciteit

Er is altijd al veel vraag geweest naar elektriciteit en de vraag wordt alleen maar groter de komende jaren, is de verwachting. In Nederland en in Europa is er een grote vervangingsvraag wanneer het gaat over de centrales. Op de lange termijn is de kernenergie namelijk een van de verstandige transitiemiddelen op weg naar een duurzame energiehuishouding. Daarom kiest Energy Resources Holding voor een nieuwe kerncentrale. Dit past volgens haar binnen de uitdagingen als het gaat over klimaatverandering en de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook wanneer het gaat over het betrouwbaar en betaalbaar houden van de energievoorziening is een nieuwe kerncentrale volgens haar een goede optie. ERH is voor 50% eigenaar van de huidige kerncentrale in Borssele en ze heeft al jarenlang ervaring met kernenergie.

Keuze voor Borssele

De vraag die veel mensen hebben is, waarom de keuze is gevallen op de locatie Borssele. Voor Energy Resources Holding is de keuze vanzelfsprekend, dit heeft te maken met de technische en infrastructurele eisen die gesteld zijn rondom de kernenergie. Ook heeft het te maken met de kennis bij de lokale overheden en de bedrijven, zodat er een hoog veiligheidsniveau gewaarborgd kan worden. Alles bij elkaar heeft dat gezorgd voor een maatschappelijk draagvlak in deze regio. Borssele is een aangewezen waarborglocatie in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (door de Rijksoverheid).

Welke stappen moeten er gezet worden?

Het bouwen en exploiteren van een kerncentrale kost tijd en geld. Om te beginnen zijn er vergunningen nodig, zoals de Kernenergiewet en de Waterwet. Maar voordat de vergunningen aangevraagd kunnen worden, moet er een milieueffectrapportageprocedure (MER) doorlopen worden. Er zullen daarbij meerdere inspraakrondes georganiseerd worden. De eerste stap is gezet met de schriftelijke mededeling van het voornemen van ERH om een kerncentrale te bouwen. De schriftelijke mededeling is voorgelegd aan het bevoegd gezag. Daarom is nu de eerste stap gezet voor de procedure om te komen tot een milieueffectrapport (MER). De initiatiefnemer van deze MER activiteit is Energy Resources Holding en ze heeft het voornemen dan ook schriftelijk medegedeeld aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan en zij is bevoegd tot het voorbereiden en het vaststellen van het betreffende besluit. Daarbij is de minister van VROM de coördinerend minister voor de MER-procedure. Er is een indicatieve planning opgesteld van het project en deze ziet er als volgt uit:

  • In 2012 de indiening en de vergunningsaanvraag en een MER.
  • In 2014 staat het verkrijgen van alle benodigde vergunningen centraal.
  • In 2015 staat de start van de bouw centraal.
  • n 2019 staat de start van de levering van elektriciteit centraal.

Twitter Feeds