Juridische Structuur

Energiebedrijf

Het energiebedrijf ERH houdt zich bezig met de productie en ook de handel in energie. In het verleden vonden alle activiteiten van ERH plaats onder Essent. Maar door de verkoop van Essent aan RWE, is ERH in 2009 zelfstandig geworden. Daarbij worden de aandelen sinds de verzelfstandiging gehouden door Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). ERH is voor 50% aandeelhouder in EPZ en is ook partij bij het Convenant-2034 (daarin is het open houden van de huidige kerncentrale tot 2034 geregeld). De aandelen van PBE zijn voorwaardelijk aan RWE verkocht. Er worden verschillende locaties mogelijk. ERH heeft de locaties tegen elkaar afgewogen en ze heeft voor de locatie in Borssele gekozen vanwege de aansluiting bij de bestaande kerncentrale in Borssele, hiervan is ERH voor 50% aandeelhouder. Er is hierdoor een betere samenwerking mogelijk op diverse gebieden. Maar ook met het oog op de relevante maatschappelijke acceptatie en de bestuurlijke ervaring in de omgeving is er voor Borssele gekozen en de nabijheid van COVRA, voor de opslag van radioactief afval, is een doorslaggevende factor geweest.

Wetgeving en besluiten

Om de centrale te mogen bouwen en voor de exploitatie zijn er vergunningen nodig, zoals de Kernenergiewet (Kew) met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, maar ook de Waterwet (Ww) met bijbehorende richtlijnen (te denken aan de Commissie Integraal Waterbeheer en de BREF Industrial Cooling Systems). Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, in verband met de bouwvergunning) is van belang en de Natuurbeschermingswet (Nbw) en waar mogelijk de Flora- en Faunawet (Ffw).

Convenanten

Er wordt door EPZ geparticipeerd in diverse convenanten en dat zijn de afspraken die met de overheid zijn gemaakt op vrijwillige basis. Het gaat daarbij over onder andere het Convenant Benchmarking (kooldioxidereductie), het Kolenconvenant (verdringing van kolen door biomassa) en het Zwaveldioxideconvenant (reductie zwavelemissie).

Ondernemingsbestuur

Een andere naam voor ondernemingsbestuur is Corporate Governance. Van EPZ is de corporate governance bepaald door de wetgeving, jurisprudentie en ook door de Nederlandse corporate governance code. Het is een naamloze vennootschap waar een structuurregime niet op van toepassing is. EPZ heeft daarom geen (verplichte) Raad van Commissarissen. Delta Energy B.V. en Energy Resources Holding zijn de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden

EPZ ziet het als haar eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de toekomst ook financieel verzorgd kan worden. Ze hebben daarom plannen om in de toekomst te zorgen voor de veiligheid en om deze te blijven verbeteren en ze hebben plannen om aan de regels te kunnen blijven voldoen. EPZ rapporteert de bijbehorende financiƫle gegevens in de openbare jaarrekening van EPZ. In deze jaarrekening staan ieder jaar de meest recente gegevens van de voorzieningen, die EPZ heeft getroffen voor de kosten van de ontmanteling. Daarbij gaat het onder andere over het (hogere) bedrag dat in rekening zou zijn gebracht bij de klanten. Ook wordt er gerapporteerd welk deel van dat bedrag volgens de afgesproken invulling van de financiƫle zekerheid onder is gebracht in het ontmantelingsfonds. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige en ook wordt de jaarrekening voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Twitter Feeds